بازپس گیری کالا

pattern

ماده 9- شرکت موظف است موارد زير را در فرآيند رعايت نمايد:

درصورت فسخ قرارداد بازارياب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طي 12 ماه منتهي به تاريخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دريافتي کالاي مرجوعي منهاي هزينه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشي تعلق گرفته شده به بازارياب از قيمت براي مصرف کننده و ماليات غير قابل استرداد.

تبصره: شرکت می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازاء فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.